معنی و ترجمه کلمه وابسته به انجمن طرفدار کسب نفوذ سیاسى و بلدى به وسیله رشاء به انگلیسی وابسته به انجمن طرفدار کسب نفوذ سیاسى و بلدى به وسیله رشاء یعنی چه

وابسته به انجمن طرفدار کسب نفوذ سیاسى و بلدى به وسیله رشاء

tammany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها