معنی و ترجمه کلمه وابسته به انسگان شناسى به انگلیسی وابسته به انسگان شناسى یعنی چه

وابسته به انسگان شناسى

sociologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها