معنی و ترجمه کلمه وابسته به بافت شناسى به انگلیسی وابسته به بافت شناسى یعنی چه

وابسته به بافت شناسى

histologic
histological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها