معنی و ترجمه کلمه وابسته به بطلمیوس جغرافى دان و منجم به انگلیسی وابسته به بطلمیوس جغرافى دان و منجم یعنی چه

وابسته به بطلمیوس جغرافى دان و منجم

ptolemaic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها