معنی و ترجمه کلمه وابسته به تبعیض یا تمیز به انگلیسی وابسته به تبعیض یا تمیز یعنی چه

وابسته به تبعیض یا تمیز

discriminative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها