معنی و ترجمه کلمه وابسته به تحصیل ادبیات و آثار باستانى یونان و رم مبنى بر انسانیت به انگلیسی وابسته به تحصیل ادبیات و آثار باستانى یونان و رم مبنى بر انسانیت یعنی چه

وابسته به تحصیل ادبیات و آثار باستانى یونان و رم مبنى بر انسانیت

humanistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها