معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانوران برابر پاى به انگلیسی وابسته به جانوران برابر پاى یعنی چه

وابسته به جانوران برابر پاى

isopod
isopodan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها