معنی و ترجمه کلمه وابسته به خواص فیزیکى و شیمیایى اجسام به انگلیسی وابسته به خواص فیزیکى و شیمیایى اجسام یعنی چه

وابسته به خواص فیزیکى و شیمیایى اجسام

physicochemical


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها