معنی و ترجمه کلمه وابسته به خواص مغناطیسى جسم الکتریکى چرخنده به انگلیسی وابسته به خواص مغناطیسى جسم الکتریکى چرخنده یعنی چه

وابسته به خواص مغناطیسى جسم الکتریکى چرخنده

gyromagnetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها