معنی و ترجمه کلمه وابسته به رسیدگى به انگلیسی وابسته به رسیدگى یعنی چه

وابسته به رسیدگى

inquisitorial
investigatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها