معنی و ترجمه کلمه وابسته به قطعه اى موسیقى که در آن چند تن پشت سرهم دنباله آواز را مى گیرند به انگلیسی وابسته به قطعه اى موسیقى که در آن چند تن پشت سرهم دنباله آواز را مى گیرند یعنی چه

وابسته به قطعه اى موسیقى که در آن چند تن پشت سرهم دنباله آواز را مى گیرند

fugal


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها