معنی و ترجمه کلمه وابسته به مسافات دور به انگلیسی وابسته به مسافات دور یعنی چه

وابسته به مسافات دور

dockhand
longshoreman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها