معنی و ترجمه کلمه وابسته به یا اهل جزیره ساموا واقع در پلینزى به انگلیسی وابسته به یا اهل جزیره ساموا واقع در پلینزى یعنی چه

وابسته به یا اهل جزیره ساموا واقع در پلینزى

samoan


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها