معنی و ترجمه کلمه واحد تشعشع خورشید مساوى یک گرم کالرى در هر سانتیمتر مربع از سطح غیر متشعشع به انگلیسی واحد تشعشع خورشید مساوى یک گرم کالرى در هر سانتیمتر مربع از سطح غیر متشعشع یعنی چه

واحد تشعشع خورشید مساوى یک گرم کالرى در هر سانتیمتر مربع از سطح غیر متشعشع

langley

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها