معنی و ترجمه کلمه واقع درخارج قلمرو داخلى به انگلیسی واقع درخارج قلمرو داخلى یعنی چه

واقع درخارج قلمرو داخلى

extraterritorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها