معنی و ترجمه کلمه واقع درنزدیک لگن خاصره به انگلیسی واقع درنزدیک لگن خاصره یعنی چه

واقع درنزدیک لگن خاصره

pelvic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها