معنی و ترجمه کلمه واقع در زیر آب به انگلیسی واقع در زیر آب یعنی چه

واقع در زیر آب

subaquatic

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها