معنی و ترجمه کلمه واقع در مناطق حاره به انگلیسی واقع در مناطق حاره یعنی چه

واقع در مناطق حاره

pantropic
pantropical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها