معنی و ترجمه کلمه واقع در پشت کاسه چشم به انگلیسی واقع در پشت کاسه چشم یعنی چه

واقع در پشت کاسه چشم

postorbital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها