معنی و ترجمه کلمه واقع شونده در فواصل منظم و مساوى به انگلیسی واقع شونده در فواصل منظم و مساوى یعنی چه

واقع شونده در فواصل منظم و مساوى

isochronal
isochronous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها