معنی و ترجمه کلمه وجود گلبرگ هاى مشابه و متجانس در گیاه به انگلیسی وجود گلبرگ هاى مشابه و متجانس در گیاه یعنی چه

وجود گلبرگ هاى مشابه و متجانس در گیاه

homogamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها