معنی و ترجمه کلمه ورقى که در دست بازیکن نظیرى ندارد به انگلیسی ورقى که در دست بازیکن نظیرى ندارد یعنی چه

ورقى که در دست بازیکن نظیرى ندارد

singleton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها