معنی و ترجمه کلمه ورم معده به انگلیسی ورم معده یعنی چه

ورم معده

gastritis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها