معنی و ترجمه کلمه ورم پاى نوزاد همراه با درد بهنگام زایمان به انگلیسی ورم پاى نوزاد همراه با درد بهنگام زایمان یعنی چه

ورم پاى نوزاد همراه با درد بهنگام زایمان

milk leg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها