معنی و ترجمه کلمه ورم پوست ذکر به انگلیسی ورم پوست ذکر یعنی چه

ورم پوست ذکر

acrobystitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها