معنی و ترجمه کلمه ورید گشاد شده به انگلیسی ورید گشاد شده یعنی چه

ورید گشاد شده

varicose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها