معنی و ترجمه کلمه وضوح به انگلیسی وضوح یعنی چه

وضوح

clarification
clarity
light
lucidity
perspicuity
speciosity

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها