معنی و ترجمه کلمه وهم به انگلیسی وهم یعنی چه

وهم

delusion
fancy
fantasy
fiction
figment
hallucination
illusion
mirage
specter
whigmaleerie
whigmaleery
whim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها