معنی و ترجمه کلمه ویژه گر در تئورى به انگلیسی ویژه گر در تئورى یعنی چه

ویژه گر در تئورى

theoretician


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها