معنی و ترجمه کلمه پرتاب سنگ روى آب به طورى که قبل از فرورفتن در آب به چند نقطه از سطح آب بخورد به انگلیسی پرتاب سنگ روى آب به طورى که قبل از فرورفتن در آب به چند نقطه از سطح آب بخورد یعنی چه

پرتاب سنگ روى آب به طورى که قبل از فرورفتن در آب به چند نقطه از سطح آب بخورد

duck and drake
ducks and drakes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها