معنی و ترجمه کلمه چارچوب غلتک دارى که کودکان دست به آن گرفته راه رفتن مى آموزند به انگلیسی چارچوب غلتک دارى که کودکان دست به آن گرفته راه رفتن مى آموزند یعنی چه

چارچوب غلتک دارى که کودکان دست به آن گرفته راه رفتن مى آموزند

go cart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها