معنی و ترجمه کلمه چرخ افقى بزرگى که زندانیان آن را به حرکت درآورند به انگلیسی چرخ افقى بزرگى که زندانیان آن را به حرکت درآورند یعنی چه

چرخ افقى بزرگى که زندانیان آن را به حرکت درآورند

treadmill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها