معنی و ترجمه کلمه چرند به انگلیسی چرند یعنی چه

چرند

balderdash
baloney
bilge water
bilk
blatherskite
bosh
corny
crap
havers
hokum
inane
jive
kibosh
linsey woolsey
ludicrous
nonsensical
piffle
rigmarole
rubbishy
shenanigan
silly
stuff
trashy
trumpery
unmeaning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها