معنی و ترجمه کلمه چروک شدن به انگلیسی چروک شدن یعنی چه

چروک شدن

constringe
puchery
pucker
shrink
shrivel
touse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها