معنی و ترجمه کلمه چروک و انقباض سفیده یاخته و خروج از جدار یاخته به انگلیسی چروک و انقباض سفیده یاخته و خروج از جدار یاخته یعنی چه

چروک و انقباض سفیده یاخته و خروج از جدار یاخته

plasmolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها