معنی و ترجمه کلمه چروک و انقباض سفیده یاخته و خروج از جدار یاخته به انگلیسی چروک و انقباض سفیده یاخته و خروج از جدار یاخته یعنی چه

چروک و انقباض سفیده یاخته و خروج از جدار یاخته

plasmolysis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها