معنی و ترجمه کلمه چشم درد به انگلیسی چشم درد یعنی چه

چشم درد

eyesore
ophthalmia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها