معنی و ترجمه کلمه چشم پوشى کردن به انگلیسی چشم پوشى کردن یعنی چه

چشم پوشى کردن

connive
illegal
overlook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها