معنی و ترجمه کلمه چلپ چلوپ کردن به انگلیسی چلپ چلوپ کردن یعنی چه

چلپ چلوپ کردن

splash
splatter
swash


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها