معنی و ترجمه کلمه چهار ورق کاغذ که تا شده و هشت ورق شده باشد به انگلیسی چهار ورق کاغذ که تا شده و هشت ورق شده باشد یعنی چه

چهار ورق کاغذ که تا شده و هشت ورق شده باشد

quire

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها