معنی و ترجمه کلمه چکیده به انگلیسی چکیده یعنی چه

چکیده

abstract
droppings
ooze
succinct
tabloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها