معنی و ترجمه کلمه چیزى را سنگین بزمین زدن به انگلیسی چیزى را سنگین بزمین زدن یعنی چه

چیزى را سنگین بزمین زدن

lob

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها