معنی و ترجمه کلمه ژولیده به انگلیسی ژولیده یعنی چه

ژولیده

disheveled
dishevelled
dog eared
draggy
ragamuffin
scruffy
sloven
slovenly
tangly
uncouth
unkempt
wild and woolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها