معنی و ترجمه کلمه کاربست به انگلیسی کاربست یعنی چه

کاربست

pragmatics

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها