معنی و ترجمه کلمه کاربى ارزش و بى اهمیت به انگلیسی کاربى ارزش و بى اهمیت یعنی چه

کاربى ارزش و بى اهمیت

boondoggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها