معنی و ترجمه کلمه کارى که بى مطالعه و به مقتضاى وقت انجام دهند به انگلیسی کارى که بى مطالعه و به مقتضاى وقت انجام دهند یعنی چه

کارى که بى مطالعه و به مقتضاى وقت انجام دهند

impromptu

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها