معنی و ترجمه کلمه کارگاهى که در آنجا اجزاى ماشین را سوار مى کنند به انگلیسی کارگاهى که در آنجا اجزاى ماشین را سوار مى کنند یعنی چه

کارگاهى که در آنجا اجزاى ماشین را سوار مى کنند

fitting shop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها