معنی و ترجمه کلمه کار کننده در تمام سال به انگلیسی کار کننده در تمام سال یعنی چه

کار کننده در تمام سال

yean round

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها