معنی و ترجمه کلمه کاسنى برى تلخ مزه به انگلیسی کاسنى برى تلخ مزه یعنی چه

کاسنى برى تلخ مزه

tansey
tansy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها