معنی و ترجمه کلمه کاسه گرم تر از آش به انگلیسی کاسه گرم تر از آش یعنی چه

کاسه گرم تر از آش

eager beaver

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها