معنی و ترجمه کلمه کاندیداى نامزد شده براى ایجاد تفرقه در راى دهندگان به انگلیسی کاندیداى نامزد شده براى ایجاد تفرقه در راى دهندگان یعنی چه

کاندیداى نامزد شده براى ایجاد تفرقه در راى دهندگان

stalking horse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها